For to år siden indgik Byg til Vækst og Region Syddanmark en Byg til Vækst-aftale, der har til formål at understøtte, at snusepraktikanter og lærlinge får adgang til byggepladsen, når byggeriet af Nyt OUH går i gang. De seneste måneder har Byg til Vækst-sekretariatet haft travlt med at omsætte aftalen til en konkret plan for samarbejdet.

Der er mange parter, der skal tages i ed, når så stort et projekt som Nyt OUH skal sættes i søen so

m Byg til Vækst-aftale. Vi bevæger os hele tiden tættere på de helt konkrete aftaler og arbejdsgange.

Her lige inden sommerferien er status følgende:

Tidsplan og omfang

Byg til Vækst har fået opbygget et tæt samarbejde med hovedentreprenøren JV CMB/Itinera. De sikrer os informationer om tidsplanen for byggeriet og kan dermed også give os en idé om hvilke fagentrepr

iser, der sættes i gang – og hvornår.

Når der er valgt en underentreprenør til en opgave, får Byg til Vækst besked og kan begynde arbejdet med at afdække mulighederne for snusepraktikanter på den del af byggeriet. Det er også først her, der kan afklares konkrete forventninger til kvalifikationerne hos de kommende snusepraktikanter. Dog står det allerede klart, a

 

t snusepraktikanter skal have ”Vejen som arbejdsplads” for overhovedet at få adgang til pladsen, og de skal kunne tale og forstå engelsk på et grundlæggende niveau.

Før vi kender de konkrete underentreprenører, kan vi desværre ikke sige noget om i hvor stort et omfang, der vil blive plads til snusepraktikanter på byggepladsen.

Én indgang til jobcentre ift. snusepraktikanter

Byg til Vækst har ansat Lars Tjørnvig som projektleder og tovholder på byggepladsen. Lars skal være bindeled mellem de syddanske jobcentre og alle entreprenører på byggepladsen ift. aftaler om snusepraktik. Denne model er valgt for at sikre én indgang for entreprenørerne til – i princippet – alle landets jobcentre.

De helt konkrete arbejdsgange skal finpudses over de kommende måneder, men grundprincippet er, at der forud for hver snusepraktik afholdes et møde med deltagelse af jobcentret, Byg til Vækst-tovholderen og arbej

dsgiveren, der skal varetage praktikken. Her aftales indhold og formål med praktikken, og blanketter mv. ordnes.

Undervejs i praktikken følges der op på aftalen efter behov, og ved praktikkens afslutning sørger Byg til Vækst-tovholderen for den nødvendige afrunding og opsamling på praktikken og overdragelse af viden til jobcentret.

Én indgang til uddannelser og ordinær rekruttering

Både bygherre (Region Syddanmark) og hovedentreprenøren har ønsket, at der bliver én indgang til uddannelsesinstitutioner ift. rekruttering af lærlinge. Dette set up er nu på plads – med Syddansk Erhvervsskole som én indgang til alle uddannelsesinstitutioner ift. lærlinge. Det betyder i praksis, at JV CMB/Itinera kontakter Syddansk Erhvervsskole, når der skal laves aftale om en læreplads – uanset hvilket fag, der er tale om.

Hovedentreprenøren har ligeledes ønsket sig én indgang til ordinære rekrutteringer, der ligger udover bygge- og anlægsfagene. Det er aftalt med jobcentercheferne fra de fynske jobcentre, at Rekrutteringsservice Fyn kommer til at udgøre denne indgang, og at de øvrige rekrutteringsfællesskaber i regionen inddrages via Rekrutteringsservice Fyn.

Byg til Vækst-boks

I Regionens aftale med Byg til Vækst er det også aftalt, at Byg til Vækst skal bemande et sekretariat på byggepladsen. Det betyder i praksis, at der i skurbyen på byggepladsen etableres en ”Byg til Vækst-boks”, hvorfra de uddannelsesbærende fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og Byg til Vækst kan servicere de udførende virksomheder. De sidste aftaler omkring størrelse og placering er netop nu ved at falde på plads, og boksen forventes at være bemandet fra det tidligere efterår.